kontakt@medycznepakiety.pl

Regulamin

Serwis www.medycznepakiety.com, prowadzony jest przez Justyna Biernacka GoAdvise, NIP 9552563272, REGON 524243211, kontakt@goadvise.pl, dalej jako „Usługodawca”.

1.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych Usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych Usług, w tym wymagania techniczne.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagany jest komputer albo inne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem z ich korzystania oraz postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego zrozumiałe i je akceptuje.
 4. Każdy Użytkownik Serwisu, w każdym czasie ma możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.goadvise.pl/regulamin, będącej elementem Serwisu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych osobowych Użytkowników oraz plików cookie znajdują się na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Polityka prywatności”.

2. Słowniczek

 1. Usługodawca/Sprzedawca – rozumie się przez to Justyna Biernacka GoAdvise, NIP 9552563272, REGON 524243211, adres e-mail: kontakt@goadvise.pl, dalej jako „Usługodawca”
 2. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.goadvise.pl
 4. Usługi – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Operator Płatności – Blue Media
 8. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem ww.goadvise.pl/sklep

 3. Usługi

 1. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 2. udostępnia Użytkownikom blog, w tym wideofilmy;
 3. umożliwia kontakt z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego zamieszonego w Serwisie;
 4. umożliwia Użytkownikowi zapisanie się do korzystania z usługi Newsletter.
 5. umożliwia zakup produktów cyfrowych za pośrednictwem narzędzia WooCommerce.
 6. Usługodawca może świadczyć również odpłatne usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest doradztwo finansowe. Realizacja ww. usług dokonywana jest w oparciu o indywidualne uzgodnienia i wymaga zawarcia odrębnej umowy.

4. Newsletter 

 1. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i informacji o tematyce finansowej za pośrednictwem komunikacji e-mail („Newsletter”) poprzez odpowiednie zaznaczenie opcji w zakładce na stronie Serwisu. Zapis do Newsletter-a wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podania, w formularzu zapisu do Newsletter-a.
 2. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa wyżej, Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail informację z linkiem aktywacyjnym subskrypcji Newsletter-a. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a.

5. Zakupy w sklepie

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie.
 2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.
 5. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje@goadvise.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

6. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

7. Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
  • wybrać opcje płatności,
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o  przyjęciu do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku z zakupem produktu cyfrowego niezapisanego na nośniku materialnym. Informacja o utracie prawa do odstąpienia od umowy znajduje się na każdej ze stron sklepu.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne – w przypadku wybrania jednego ze sposobu płatności Autopay.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Na stronie potwierdzającej zakup oraz w mailu znajduje się link do pobrania e-booka. E-booka można pobrać tylko raz.
 6. W przypadku wybrania opcji przelewu bankowego, mail z potwierdzeniem zawarcia umowy oraz link do pobrania e-booka zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, na maila podanego podczas składania zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 8. Dostawa produktu elektronicznego następuje poprzez wysłanie zakupionego produktu cyfrowego na adres mailowy podany przy zakupie. Co równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Sprzedającego zwarcia umowy zakupu produktu.
 9. Za moment dostarczenia produktu cyfrowego przyjmuje się moment dotarcia e-maila zawierającego zakupiony produkt na serwer skrzynki mailowej adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu zamówienia.

8. Obsługa płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

9. Formy płatności

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro

10. Zwrot środków

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

11. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy zgodnie z 38 ust. 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.

 3. 12.  Prawa i obowiązki

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające jej świadczenia usług zaistniałe z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności Usługodawca nie ponosi, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Użytkownika
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, usuwania usterek, błędnych lub nieaktualnych informacji, jak i zmiany szaty graficznej Serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z Usług.
  3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu.
  4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia i pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności oraz uprawnienie do uniemożliwienia Użytkownika dostępu do Serwisu.
  5. Użytkownik przed przystąpieniem do skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią oraz stosowania się do warunków niniejszego Regulaminu.
  6. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
  7. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Usługodawcy w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Korzystanie z Serwisu z naruszeniem zasad niniejszego Regulaminu lub prawa autorskiego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
  8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy treści:
  • naruszających dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje,
  • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
   

  13. Postępowanie reklamacyjne oraz rękojma

  1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawie świadczonych przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Serwisu. Składane reklamacje nie mogą dotyczyć w szczególności: nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej przeglądarki internetowej, przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Użytkownika lub łączy internetowych, okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, a także innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada
  2. Reklamacja może być złożona przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@godvise.pl
  3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika wnoszącego reklamację w sposób umożliwiający jego identyfikację, w szczególności imię, nazwisko, adres do doręczeń lub adres e-mail. Ponadto, konieczne jest wskazanie przedmiotu i zakresu reklamacji oraz zwięzłe jej uzasadnienie.
  4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Usługodawcy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób w jaki reklamacja została zgłoszona lub listownie na adres podany w reklamacji.
  5. W przypadku reklamacji dotyczących działania Sklepu zastosowanie mają zapisy punktu 5 niniejszego Regulaminu.
  6. Rękojmia – odpowiedzialność przedsiębiorcy za niezgodność towaru/treści lub usługi cyfrowej z umową – obowiązuje dwa lata.
  7. Aby skorzystać z prawa do rękojmi Użytkownik może zgłosić się do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@godvise.pl. Konieczne jest wskazanie przedmiotu oraz jego cech  niezgodnych według opinii użytkownika z opisem bądź wad.
  8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  9. Rękojma powinna zawierać dane Użytkownika, tak aby możliwa była jego identyfikacja.

  14. Przetwarzanie danych osobowych

  W ramach działalności serwisu przetwarzane są dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności serwisu.

  15. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje przez umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn polegających w szczególności na:
  • konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa,
  • zmianie warunków technicznych świadczenia Usług,
  • wprowadzenie nowych Usług, rozbudowy lub zmiana funkcjonalności Serwisu,
  • poprawa obsługi Użytkowników oraz przeciwdziałanie nadużyciom,
  • zmianie danych Serwisu, i danych zamieszczonych w Regulaminie,
  • potrzebie usunięcia błędów, omyłek pisarskich lub niejasności w Regulaminie.

  Informacje o zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez komunikat na stronie Serwisu oraz przesyłając powiadomienia Użytkownikom na adres e-mail podany w formularzu do Newsletter-a. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu wynosi co najmniej 14  dni od daty umieszczenia informacji w Serwisie i przesłania Użytkownikowi powiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym ( świadczenie Usługi  – „Newsletter”) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

  Szczecin, 1.08.2023 r.